Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 20 november 2023

Dit zijn de algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) van RegeltHet VOF handelend onder de naam RegeltHetWel (“RegeltHetWel”). RegeltHetWel levert luxe, personaliseerde cadeaus en attenties (“Producten”) aan werknemers voor diverse speciale gelegenheden, in opdracht van werkgevers. Dat kan eenmalig of op regelmatige basis, door middel van een abonnement. Zie voor meer informatie de website:https://regelthetwel.nl (de “Website”).

Deze Voorwaarden zijn met uitsluiting van enige voorwaarden of bedingen van derden van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en andere betrekkingen tussen RegeltHetWel en haar klanten (“Klant”). RegeltHetWel biedt haar diensten aan onder de voorwaarde dat de Klant deze Voorwaarden accepteert. RegeltHetWel kan deze Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Voorwaarden zal steeds van toepassing zijn tussen RegeltHetWel en de Klant.

1.                  Definities

1.1               RegeltHetWel: RegeltHet VOF handelend onder de naam RegeltHetWel, een vennootschap onder firma, gevestigd te (3732 AG) De Bilt, aan de Groenekanseweg 70, en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 86521667.

1.2               Klant: de rechtspersoon die Producten van RegeltHetWel afneemt en met RegeltHetWel een Overeenkomst aangaat, of met RegeltHetWel onderhandelt om een Overeenkomst aan te gaan.

1.3               Werknemer: de natuurlijke persoon die een dienstverband bij de Klant heeft en aan wie de Producten worden geleverd.

1.4               Diensten: de werkzaamheden van RegeltHetWel op het gebied van het leveren van Producten aan Werknemers, enerzijds op basis van een (eenmalige) opdracht (de “Opdracht”) en anderzijds op basis van een door de Klant af te sluiten abonnement (het “Abonnement”).  

1.5               Producten: de cadeaus en attenties die RegeltHetWel aanbiedt.

1.6               Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen RegeltHetWel en de Klant op het moment dat RegeltHetWel de Opdracht of het Abonnement accepteert, dan wel wanneer RegeltHetWel uitvoering aan de Opdracht of het Abonnement geeft. Onder de Overeenkomst is ook begrepen iedere wijziging of aanvulling hierop.

2.                  Aanbod en verzending

2.1               RegeltHetWel verkoopt luxe en/of gepersonaliseerde cadeaus voor speciale gelegenheden. Zie de Website voor het huidige assortiment.

2.2               De Producten die RegeltHetWel aanbiedt zijn seizoensgebonden en kunnen variëren per seizoen. RegeltHetWel is te allen tijde vrij om het aanbod te wijzigen en aan te passen.

2.3               RegeltHetWel draagt zorgt voor de bezorging van de Producten bij de Werknemer. Voor de bezorging van Producten brengt RegeltHetWel kosten in rekening:

2.3.1       De bezorgkosten voor specifieke Opdrachten worden vermeld op de offerte en de factuur.

2.3.2       De bezorgkosten bij een Abonnement zitten verdisconteerd in de prijs voor Producten die door de Klant zelf wordt gekozen bij het aangaan van het Abonnement via de Website (zie artikel 4).

3.                  Aanbiedingen en offertes

3.1               De Klant kan RegeltHetWel een specifieke Opdracht geven voor de levering van Producten bij Werknemers. RegeltHetWel stuurt de Klant in dat geval een offerte voor de Opdracht. RegeltHetWel heeft het recht om Opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

3.2               Alle aanbiedingen en offertes van RegeltHetWel zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Aan een aanbieding of offerte kunnen geen rechten worden ontleend voor een toekomstige Opdracht of Overeenkomst.

3.3               Een aanbieding of offerte is gebaseerd op een specifiek verzoek van de Klant en geldt alleen voor de specifieke onderliggende Opdracht. RegeltHetWel mag er bij het opstellen van de prijsopgave vanuit gaan dat de gegevens die de Klant verstrekt juist zijn.

3.4               Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in aanbiedingen en offertes zijn ter indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

4.                  Abonnement

4.1               RegeltHetWel biedt ook de mogelijkheid om een Abonnement af te sluiten. De Klant dient via de Website een account aan te maken en de relevante gegevens te verstrekken, waaronder gegevens van Werknemers, het type Producten en de prijs van de Producten. Zie de Website voor meer informatie.

4.2               RegeltHetWel is gerechtigd zonder opgaaf van redenen een verzoek tot het aangaan van een Abonnement te weigeren, dan wel aanvullende voorwaarden aan het sluiten van het Abonnement te verbinden.

4.3               Zowel RegeltHetWel als de Klant kan het Abonnement schriftelijk opzeggen. Daarvoor geldt geen opzegtermijn. Na rechtsgeldige opzegging van het Abonnement eindigt de Overeenkomst van rechtswege.

4.4               Indien de Klant in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, of in strijd handelt met deze Voorwaarden of andere afspraken uit de Overeenkomst, heeft RegeltHetWel het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten. Dit ontslaat de Klant niet van de verplichting om de reeds verschuldigde bedragen te voldoen aan RegeltHetWel. De Klant heeft in dergelijke gevallen geen recht op enige compensatie of schadevergoeding.

5.                  Levering

5.1               RegeltHetWel zal de Producten afleveren op het adres van Werknemer of een ander adres dat de Klant bij de Opdracht of bij het afsluiten van het Abonnement heeft opgegeven. RegeltHetWel mag ervan uitgaan dat de gegevens die de Klant verstrekt juist zijn. De Klant kan het adres niet meer wijzigen als RegeltHetWel de bestelde Producten reeds heeft geleverd.

5.2               RegeltHetWel spant zich in om de Producten op de afgesproken levertijd bij de Werknemer te bezorgen. Indien de Producten niet op de afgesproken levertijd bij de Werknemer kunnen worden bezorgd, stelt RegeltHetWel de Klant daarvan uiterlijk één (1) dag na afloop van de afgesproken levertijd op de hoogte. In dat geval kan de Klant RegeltHetWel verzoeken om (a) het bedrag dat de Klant voor het Product heeft betaald, terug te storten, of (b) het Product alsnog bij de Werknemer te bezorgen, waartoe RegeltHetWel met de Klant een nieuwe levertijd overeen zal komen.

5.3               De Klant is verplicht om ervoor te zorgen dat (persoonlijke) levering van de Producten bij de Werknemer op de afgesproken levertijd, bij het door de Klant opgegeven adres, mogelijk is.

5.4               Als levering van de Producten niet mogelijk is, kan RegeltHetWel aan de Overeenkomst voldoen door de Producten aan te bieden bij de buren of, indien de Producten niet door de buren kunnen worden aangenomen, door de Producten af te leveren bij een pakketpunt in de buurt van de woning van de Werknemer. De Klant geeft hiervoor toestemming. Indien de Producten niet binnen vijf (5) dagen nadat de Producten bij het pakketpunt zijn afgeleverd, door de Klant of de Werknemer aldaar worden opgehaald, worden de Producten aan RegeltHetWel retour gezonden. RegeltHetWel zal alsdan de Producten opnieuw bij de Klant proberen te leveren. De Klant draagt hiervoor de bijkomende (leverings)kosten.

5.5               RegeltHetWel is niet aansprakelijk voor (de staat van de Producten bij) een levering die plaatsvindt na de verwachte levertijd, indien de vertraging van de levering aan de Klant is te wijten. In dat geval kan de Klant geen aanspraak maken op terugbetaling of vervangende Producten zoals bedoeld in artikel 5.2.

5.6               Aan de afgesproken levertijd kunnen geen rechten worden ontleend anders dan als omschreven in artikel 5.2, en overschrijding van een levertijd geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst. De Overeenkomst kan alleen worden ontbonden indien levering van de Producten blijvend onmogelijk is.

6.                  Tarieven

6.1               De Diensten worden uitgevoerd tegen de tarieven die in de Overeenkomst zijn opgenomen.

6.2               Tarieven zijn exclusief eventuele onkosten van RegeltHetWel en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

7.                  Betaling

7.1               RegeltHetWel stuurt de Klant maandelijks een factuur voor de voor de Producten te betalen prijs die in de desbetreffende maand zijn geleverd bij de Werknemers in de uitvoering van de Diensten. De Klant ontvangt de factuur op de eerste dag van de maand. De Klant moet de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

7.2               Als de Klant de factuur niet binnen de gestelde termijn betaalt is hij direct in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. De Klant is dan een rente verschuldigd van de wettelijke handelsrente plus 2%. De rente wordt berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment dat de Klant het volledige bedrag heeft voldaan.

7.3               Indien de Klant in verzuim is met enige betalingsverplichting heeft RegeltHetWel het recht om de uitvoering van de Diensten op te schorten tot betaling heeft plaatsgevonden, ook indien een vaste levertijd voor levering van de Producten is overeengekomen, tenzij de Klant op verzoek van RegeltHetWel en tot genoegen van RegeltHetWel zekerheid heeft gesteld voor betaling.

7.4               De Klant doet afstand van zijn recht om zich jegens RegeltHetWel te beroepen op opschorting of verrekening.

8.                  Herroepingsrecht uitgezonderd

8.1               De Werknemer heeft niet het recht om de in ontvangstneming van de door de Klant gekochte Producten te weigeren of om deze retour te zenden, tenzij RegeltHetWel hier schriftelijk mee akkoord is gegaan. Dit is de verantwoordelijkheid van de Klant

8.2               Indien de Werknemer de Producten weigert in ontvangst te nemen of deze retour zendt, zonder dat RegeltHetWel zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard en RegeltHetWel deze in ontvangst neemt, geschiedt dit steeds voor rekening en risico van de Klant. De Producten worden ofwel door RegeltHetWel voor rekening en risico van de Klant opgeslagen en ter beschikking van de Werknemer gehouden, zonder dat daaruit enige erkenning van enige aard kan worden afgeleid, dan wel heeft RegeltHetWel het recht de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding, te harer keuze.

9.                  Klachten

9.1               De Klant kan op een gebrek van de geleverde Producten geen beroep meer doen indien hij niet binnen 3 dagen nadat de Werknemer de Producten heeft ontvangen bij RegeltHetWel schriftelijk en met omschrijving van de klacht en opgave van het ordernummer heeft geprotesteerd.

9.2               RegeltHetWel doet haar best om de klacht zo snel mogelijk te beantwoorden, uiterlijk binnen 5 werkdagen nadat RegeltHetWel de klacht heeft ontvangen. Indien het langer duurt om de klacht te beantwoorden, ontvangt de Klant binnen 3 werkdagen een bevestiging van de ingediende klacht en een termijn waarbinnen RegeltHetWel inhoudelijk op de klacht zal reageren.

9.3               Voor afwijkingen, welke algemeen gebruikelijk zijn in de branche, of voor geringe technische of niet te vermijden afwijkingen, voor wat betreft de kwaliteit, kleur, afmetingen, volume, dikte, gewicht, enz. is RegeltHetWel niet aansprakelijk.

9.4               De Klant kiest in het kader van de Opdracht of het Abonnement welke Producten RegeltHetWel aan de Werknemers levert. Indien een Werknemer niet tevreden is met het (soort) Product, komt dit voor rekening en risico van de Klant. Producten kunnen niet worden geruild of geretourneerd door de Werknemer.

9.5               In het geval de Klant meent dat de Producten niet beantwoorden aan de Overeenkomst dient hij RegeltHetWel onmiddellijk op de hoogte te stellen en de gelegenheid te geven de geleverde Producten te bezichtigen.

9.6               Indien een klacht in de zin van dit artikel gegrond is zal RegeltHetWel te harer keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde Producten waarop de klacht betrekking heeft, hetzij de geleverde Producten gratis vervangen, tegen terug levering van de oorspronkelijk bij Werknemer geleverde Producten. Tot verdere schadevergoeding en vergoeding van indirecte schade is RegelHetWel niet verplicht.

10.               Eigendomsvoorbehoud

10.1             Zowel de Producten als enige andere door RegeltHetWel aan de Klant/Werknemer met betrekking tot de uitvoering van de Diensten en Overeenkomst verstrekte informatie, producten of materialen, blijven volledig eigendom van RegeltHetWel totdat de Klant al zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst volledig is nagekomen. Intellectuele eigendomsrechten zijn van deze bepaling uitgesloten, omdat deze te allen tijde bij RegeltHetWel blijven berusten.

10.2             De Klant zal alles doen dat redelijkerwijs van hem verwacht kan worden om de eigendommen van RegeltHetWel veilig te stellen. De Klant zal de Werknemer instrueren om hetzelfde te doen.

11.               Intellectuele eigendomsrechten

11.1             RegeltHetWel is exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op haar teksten, foto’s, beelden en andere materialen. De Opdracht of het Abonnement hier geen inbreuk op maken.

12.               Geheimhouding

12.1             RegeltHetWel en de Klant zullen alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst en enige onderhandelingen uitwisselen geheimhouden jegens derden. Informatie wordt als vertrouwelijk beschouwd als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of de informatie expliciet als vertrouwelijk wordt aangemerkt door RegeltHetWel en/of de Klant.

12.2             RegeltHetWel en de Klant zullen de vertrouwelijke informatie niet voor enig ander doel gebruiken of openbaren dan nodig is in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

12.3             RegeltHetWel en de Klant zijn niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling indien zij wettelijk verplicht zijn tot bekendmaking van de vertrouwelijke informatie en gevolg geven aan deze wettelijke plicht.

13.               Aansprakelijkheid

13.1             RegeltHetWel kan op geen enkele wijze door de Klant aansprakelijk worden gesteld voor directe schade van welke aard dan ook geleden door wie dan ook ten gevolge van of verband houdend met de door RegeltHetWel geleverde Producten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

13.2             De aansprakelijkheid van RegeltHetWel voor indirecte schade, daaronder begrepen (maar niet beperkt tot) gevolgschade, gederfde winst, schade als gevolg van aanspraken van Werknemers van de Klant en schade verband houdende met de inschakeling van derden door de Klant is uitgesloten.

13.3             RegeltHetWel is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat RegeltHetWel bij de uitvoering van de Overeenkomst is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

13.4             Als RegeltHetWel om welke reden dan ook toch aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van 50% van de factuurprijs van de Overeenkomst waarmee de schade verband houdt. De aansprakelijkheid van RegeltHetWel is in ieder geval beperkt tot schade waarvoor zij is verzekerd en het bedrag dat de verzekeraar van RegeltHetWel in dat specifieke geval uitkeert.

14.               Vrijwaring

14.1             Voor zover de wet dit toelaat, zal de Klant RegeltHetWel vrijwaren voor en schadeloosstellen inzake alle aansprakelijkheden, schade, verliezen en kosten (inclusief schikkingskosten en redelijke advocaatkosten) die voortkomen uit vorderingen van derde partijen, waaronder (maar niet beperkt tot) Werknemers, die schade lijden door uitvoering van de Overeenkomst, tenzij de oorzaak aan RegeltHetWel toerekenbaar is.

14.2             In het geval dat derden, waaronder (maar niet beperkt tot) Werknemers, RegeltHetWel aanspreken in situaties zoals omschreven in het eerste lid van dit artikel zal de Klant RegeltHetwel zowel buiten als in rechte bijstaan en daarbij alles doen dat van hem verwacht mag worden.

15.               Overmacht

15.1             RegeltHetWel mag te harer keuze de Overeenkomst ontbinden dan wel de uitvoering van de Overeenkomst opschorten als zij door omstandigheden (die buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij niet op de hoogte was) tijdelijk haar verplichtingen niet kan nakomen, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

15.2             Als RegeltHetWel voor het intreden van de overmacht reeds een deel van de verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen en dit deel zelfstandige waarde heeft, mag RegeltHetWel over het nagekomen deel een factuur sturen.

16.               Privacy

16.1             RegeltHetWel voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere relevante wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In de Privacy Policy van RegeltHetWel staat omschreven welke persoonsgegevens RegeltHetWel verwerkt.

17.               Overig

17.1             Als RegeltHetWel (onderdelen van) deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst niet afdwingt, kan dit niet worden beschouwd als afstand van het recht om dit op een later tijdstip wel tegenover de Klant af te dwingen.

17.2             De Klant kan zijn rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst niet overdragen aan derde partijen. RegeltHetWel kan alle rechten en verplichtingen in deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst toewijzen en/of overdragen aan een derde, zonder dat daarvoor toestemming van de Klant nodig is.

17.3             Als enige bepaling van deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst onrechtmatig, nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar wordt geacht, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst. Het onrechtmatige, nietige, vernietigbare of anderszins niet afdwingbare deel wordt (geacht te zijn) vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die het doel en de strekking van de vervangen bepaling zo dicht mogelijk benadert.

18.               Toepasselijkheid en bevoegde rechter

18.1             Deze Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen RegeltHetWel en de Klant worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

18.2             Tenzij in strijd met het dwingend recht, zullen alle geschillen en vorderingen voortvloeiend uit of in verband met deze Voorwaarden en/of de Overeenkomsten uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

19.               Vragen, opmerkingen of en suggesties

19.1             RegeltHetWel wil haar Klanten optimale service bieden. Indien een Klant een vraag, opmerking of suggestie heeft, kan contact met RegeltHetWel worden opgenomen via onderstaande contactgegevens. RegeltHetWel probeert binnen 5 werkdagen op berichten te reageren.

 

RegeltHet VOF – RegeltHetWel

Groenekanseweg 70

3732 AG De Bilt

E-mailadres: thomas@regelthetwel.nl

KvK-nummer: 86521667

BTW-nummer: NL863993898B01